4470-crystal paradise shine (001 parsh)-10 mm, 1 vnt.