gel-m-b-vd-hw12, manekenas, moteris, aukštis 174 cm.