gel-vam-lai-len-2, vamzdžio lentynos laikiklis, 1 vnt.