kaja-kam-apv-06 apie 6 mm, apvali forma, kambaba jaspis, "kambab jasper", 1 vnt.