gel-lent-dvip-laik, lentynos dvipusis laikiklis, 1 vnt.