riv0011-disk-08 apie 8 mm, disko forma, skaidrus, ab danga, 12 vnt.