riv0011-disk-12 apie 12 mm, disko forma, skaidrus, ab danga, 6 vnt.