riv0011-disk-14 apie 14 mm, disko forma, skaidrus, ab danga, 6 vnt.