gel-vam-lai-len-1, vamzdžio lentynos laikiklis, 1 vnt.